Mùa vàng Bắc Sơn Mùa Đông Mẫu Sơn Cột cờ Phai Vệ Xuân Xứ Lạng Thành Phố Lạng Sơn Thác Đăng Mò Đồng Lâm - Hữu Liên

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Lạng Sơn

 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 01 tháng 09 năm 2009 của UBND tỉnh.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở VHTT&DL, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.

Giám đốc: Bà Trần Thị Bích Hạnh ĐT (0205)3.776568

Phó Giám đốc : Ông Nông Xuân Tiến  ĐT (0205)3.776569

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hoàng Toàn ĐT (0205)3.776567

I. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

1.Chức năng: Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quản lý và sử dụng viên chức, người lao động, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác tổng hợp, đối nội, đối ngoại, kế hoạch tài chính; hành chính, quản trị, cải cách hành chính, pháp chế, hậu cần cơ quan.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác Tổ chức: thực hiện xây dựng bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm ngạch và chức vụ, tiếp nhận, điều động, xếp lương, nâng lương, nâng ngạch, chuyển loại, phụ cấp, thâm niên, thi đua, khen thưởng, kỷ luật báo cáo lãnh đạo đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2.2. Công tác Kế hoạch tài chính: quản lý công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản, thực hiện các dự án, chương trình liên quan đến đơn vị được cấp có thẩm quyền giao. Điều hành kinh phí của đơn vị, đề xuất các giải pháp về kinh phí, thanh quyết toán kinh phí với các cơ quan có liên quan. Thực hiện chủ tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

2.3. Công tác Hành chính quản trị: tổng hợp tình hình về hoạt động của đơn vị; xây dựng các báo cáo tổng hợp định kỳ và đột xuất. Điều hành, xử lý văn bản đến, văn bản đi. Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện quản trị văn phòng bảo đảm phục vụ hoạt động bình thường của đơn vị. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với cấp trên và các cơ quan có liên quan khi có yêu cầu.

2.4. Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, phương tiện của đơn vị. Phối hợp với các phòng thực hiện một số nhiệm vụ khác được giao.

II. PHÒNG THỊ TRƯỜNG DU LỊCH

1. Chức năng: Tham mưu tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch liên kết, hỗ trợ hợp tác với các địa phương và tổ chức trong nước, ngoài nước về hoạt động xúc tiến, đầu tư du lịch, các hoạt động về phát triển thị trường, liên kết phát triển sản phẩm du lịch trong nước và chương trình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của phòng theo tuần, tháng, quý, năm trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao.

2.2. Tổ chức nghiên cứu và xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án về các hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức, hướng dẫn thực hiện các chương trình dự án đó sau khi được phê duyệt.

2.3. Tổ chức, phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu thị trường…nhằm tìm ra các giải pháp thu hút khách du lịch tới địa phương.

2.4. Tổ chức nghiên cứu, hướng dẫn phát triển các sản phẩm, loại hình du lịch mới của khu vực, trong nước và quốc tế phù hợp với điều kiện của địa phương để phổ biến, chuyển giao đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh học tập, ứng dụng nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của địa phương.

2.5. Thu thập ý kiến của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh lĩnh vực du lịch trong và ngoài tỉnh, tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh các vấn đề liên quan tới chủ trương, chính sách…nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực du lịch.

2.6. Phối hợp với các phòng trong đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ khác được giao.

III. PHÒNG QUẢN LÝ KHU DU LỊCH MẪU SƠN

1. Chức năng: Trực tiếp quản lý khu du lịch Mẫu Sơn. Quản lý việc thực hiện quy hoạch và đầu tư, hoạt động du lịch, tài nguyên và môi trường du lịch, các công trình công cộng phục vụ hoạt động du lịch trên địa bàn khu du lịch Mẫu Sơn.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất theo đúng quy hoạch trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; giám sát việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp sử dụng đất không đúng quy định làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường khu du lịch.

2.2. Tổ chức hoạt động Trạm thông tin du lịch, thuyết minh, hướng dẫn khách du lịch tham quan các điểm du lịch trên khu du lịch. Đề xuất các phương án phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ.

2.3. Phổ biến, hướng dẫn và phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện chính sách pháp luật về du lịch, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ lao động.

2.4. Quản lý việc tổ chức kinh doanh, dịch vụ du lịch tại khu du lịch theo đúng quy hoạch và quy định của pháp luật; quản lý thu phí, lệ phí và các khoản thu theo quy định được cấp có thẩm quyền giao (nếu có) và sử dụng theo đúng quy định.

2.5. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư khai thác tại khu du lịch trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt.

2.6. Kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động hành nghề có tính chất mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh trên địa bàn. Đề xuất phương án xử lý hiệu quả rác thải, nước thải và các biện pháp giữ gìn, bảo vệ môi trường; tôn tạo, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên khu du lịch.

2.7. Quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng: quản lý và sử dụng hệ thống trạm biến áp, tuyến hạ thế ngầm và hệ thống đèn chiếu sáng công cộng khu du lịch.

2.8. Phối hợp với các phòng trong đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ khác được giao.

IV. PHÒNG THÔNG TIN VÀ HỖ TRỢ KHÁCH DU LỊCH

1. Chức năng: Tham mưu tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch xúc tiến, quảng bá thông tin du lịch đã được phê duyệt; liên kết, hỗ trợ hợp tác với các địa phương và tổ chức trong nước, ngoài nước về hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về các cảnh quan du lịch, tiềm năng và các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh trong lĩnh vực du lịch.

2.2. Thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch theo đúng quy định của pháp luật.

2.3. Hợp tác với các tổ chức xúc tiến du lịch trong và ngoài nước nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh, triển khai thực hiện đề án tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch có hiệu quả.

2.4. Xây dựng và phát hành các ấn phẩm, sản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn trong và ngoài nước.

2.5. Tổ chức hoặc tham gia thực hiện các chương trình, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch, các hoạt động giao lưu văn hóa du lịch…

2.6. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ thông tin cho khách du lịch, nhà đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.7. Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, phương tiện của phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công.

Bài viết liên quan

Khám phá

Xem xét, thống nhất phương án đề nghị UNESCO...

Chiều 05/5, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc...

Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6...

Sáng 22/4, tại Trung tâm thương mại và Du lịch Dũng Tân tỉnh Thái...

Khai mạc chương trình du lịch “Qua những miền...

Tối 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, diễn ra lễ khai...

Phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh...

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 825/QĐ-UBND, ngày 19/4/2021 phê duyệt Đề án...

“Vịt quay lá mác mật” của Xứ Lạng lọt...

Đến với Xứ Lạng không một ai có thể bỏ qua món “Vịt quay...

Hoa đào Xứ Lạng

https://youtu.be/GKzRIWS17j4

Danh mục

EnglishVietnamese