Trang thông tin điện tử Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Lạng Sơn

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 01 tháng 09 năm 2009 của UBND tỉnh.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở VHTT&DL, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch.

Giám đốc: Ông Phạm Viết Võ. ĐT (0205)3.776568

Phó giám đốc : Bà Trần Thị Bích Hạnh ĐT (0205)3.776567

I.Chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ theo Quyết định.

  1. Chức năng:

Trung tâm Xúc tiến du lịch Lạng Sơn thực hiện chức năng tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch trên địa bàn của tỉnh: tuyên truyền quảng bá du lịch, xây dựng công bố các sản phẩm du lịch, khảo sát điểm đến, tua, tuyến du lịch, tổ chức các chương trình, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm, hoạt động thông tin du lịch .

  1. Nhiệm vụ, quyền hạn.

– Tư vấn hướng dẫn thông tin cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế;

– Tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình ảnh du lịch, danh lam thắng cảnh, các dịch vụ du lịch, sản phảm du lịch, môi trường du lịch, chính sách, dự án, đề án phát triển du lịch ở Lạng Sơn;

– Tổ chức cập nhật, lưu trữ thông tin du lịch, xuất bản Bản tin du lịch và các ấn phẩm du lịch khác;

– Tổ chức nghiên cứu thị trường, xác định thị trường trọng điểm, đánh giá nhu cầu, thị hiếu của du khách nhằm hoạch định chiến lược xúc tiến du lịch;

– Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch  xây dựng chiến lược, kế hoạch xúc tiến du lịch;

– Tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch; các hội chợ; triển lãm, hội thảo, giao lưu về du lịch. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, năng lực kinh doanh du lịch;

– Lập kế hoạch xây dựng điểm đến hấp dẫn và sản phẩm du lịch phù hợp, môi giới hợp tác đầu tư;

– Tiếp nhận tài trợ, đầu tư của các tổ chức kinh tế – xã hội và cá nhân trong, ngoài nước vì mục đích hỗ trợ sự phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh

II.Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

  1. Phòng Hànhchính: ĐT (0205)3.776565; Fax : (025) 3.776565
  2. Chức năng:

Thực hiện chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tổng hợp, đối nội, đối ngoại, kế hoạch tài chính; hành chính, quản trị, cải cách hành chính, pháp chế, hậu cần cơ quan.

  1. Nhiệm vụ:

– Công tác tổ chức: thực hiện xây dựng bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm miễn nhiệm ngạch và chức vụ, tiếp nhận, điều động, xếp lương, nâng lương, nâng ngạch, chuyển loại, phụ cấp, thâm niên, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, báo cáo lãnh đạo đơn vị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

– Công tác Kế hoạch – Tài chính: quản lý công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản, thực hiện các dự án, chương trình lien quan đến đơn vị được cấp có thẩm quyền giao. Điều hành kinh phí của đơn vị, đề xuất các giải pháp về kinh phí, thanh quyết toán kinh phí với các cơ quan có liên quan. Thực hiện tự chủ về tài chính theo Nghị định 43/CP của Chính phủ.

– Công tác Hành chính quản trị: Tổng hợp tình hình về hoạt động của đơn vị; xây dựng các báo cáo tổng hợp định kỳ và đột xuất. Điều hành xử lý văn bản đến, văn bản đi. Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, cải cách hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện quản trị văn phòng bảo đảm phục vụ hoạt động bình thường của đơn vị. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với cấp trên và các cơ quan có liên quan khi có yêu cầu.

– Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, phương tiện của phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công.

  1. Phòng Thông tin tuyêntruyền: ĐT  (0205)3.776566
  2. Chức năng:Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các hoạt động du lịch, công bố các sản phẩm du lịch, các điểm đến, các tuor, các tuyến du lịch
  3. Nhiệm vụ:

– Tư vấn, hướng dẫn thong tin cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế

– Tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình ảnh du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh, các dịch vụ du lịch, sản phẩm du lịch, môi trường du lịch, chính sách dự án, đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn.

– Tổ chức cập nhật, lưu trữ thông tin du lịch, xuất bản Bản tin du lịch và các ấn phẩm khác.

– Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, phương tiện của phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công.

3.Phòng Thị trường du lịch : ĐT (0205)3.776569

  1. Chức năng:Xây dựng các sản phẩm du lịch, khảo sát các điểm đến, các tour, các tuyến du lịch, tổ chức các chương trình, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm, các hoạt động thong tin du lịch.
  2. Nhiệm vụ:

– Tổ chức nghiên cứu thị trường du lịch, xác định thị trường trọng điểm, đánh giá nhu cầu, thị hiếu của du khách nhằm hoạch định chiến lược xúc tiến du lịch.

– Tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch xây dựng chiến lược, kế hoạch xúc tiến thị trường du lịch.

– Tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch; các hội chợ, triển lãm, hội thảo, giao lưu về du lịch.

– Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuuyeen môn, kỹ năng xúc tiến, năng lực kinh doanh du lịch.

– Lập kế hoạch xây dựng điểm đến du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp, môi giới và hợp tác đầu tư.

– Quản lý cán bộ, viên chức, tài sản, phương tiện của phòng và thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị phân công.