Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Phát động phong trào “Chiều thứ Năm xanh” tại Khu du lịch Mẫu Sơn

Ngày 28/3/2019, trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Lạng Sơn phối hợp với các cơ sở, bà con nhân dân và khách du lịch phát động phong trào “Chiều thứ Năm xanh” tại Khu du lịch Mẫu Sơn. Tham gia phong trào có 13/13 cơ sở, hộ kinh doanh tại khu du lịch; các cán bộ, đoàn viên thanh niên của trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Lạng Sơn.

Đại diện hộ kinh doanh phát biểu tại Lễ phát động

Tại Lễ Phát động, trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Lạng Sơn đã khái quát mục đích , ý nghĩa và sự cần thiết của hoạt động này. Theo đó đây là hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn và khách du lịch trong việc nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, tôn tạo cảnh quan khu du lịch Mẫu Sơn. Dự kiến phong trào sẽ duy trì vào mỗi chiều thứ Năm các tuần 2,4.

Nội dung chính của phong trào là: Phát động trồng hoa, cây cảnh tại các nơi công cộng và các các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch. Tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường. Huy động các nguồn lực tại chỗ, phát huy vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn tôn tạo cảnh quan khu du lịch xanh sạch đẹp.

 

 

Phòng Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch