Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Về việc phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu cập nhật lên Cổng du lịch thông minh và Smartphone

Để có được những thông tin chính xác cập nhật trên Cổng thông tin du lịch thông minh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, tổ chức… phố hợp cung cấp thông tin chi tiết của đơn vị mình, cụ thể như sau:

Mẫu-thu-thập-thông-tin_NEW

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.