Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh Lạng Sơn

Thông báo về việc đăng ký tham gia khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch

Căn cứ Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017  của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Theo đó Hướng dẫn viên du lịch khi đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch “phải qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp” theo quy định tại điều 17 khoản 1 Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến tổ chức khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch vào trung tuần tháng 4 năm 2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành thông báo cho các hướng dẫn viên và tổng hợp danh sách đăng ký tham gia gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20 tháng 3 năm 2019.

(Địa điểm và kinh phí tổ chức lớp học sẽ thông báo sau khi tổng hợp số lượng Hướng dẫn viên tham gia)

 

TTTTXTDL

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.